Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 17/2001

Retningslinier for opstilling af grundvandsmodeller

29-06-2001Der er opstillet retningslinier for strømningsmodellering med udgangspunkt i en modelprotokol. En "rød tråd" i et modelprojekt er tilvejebringelsen af en konstruktiv dialog mellem rekvirenten og rådgiveren. Der bør gennemføres modelreviews ved passagen af følgende milepæle: opstilling af konceptuel model, modelopstilling og fastsættelse af nøjagtighedskriterier, kalibrering og validering samt ved simuleringer og usikkerhedsanalyse. Der er behov for indsamling af erfaringer omkring de modelbaserede analyser, der skal udføres i forbindelse med "dimensionering af indsatsplanerne" jf. Miljøstyrelsens vejledning i zonering. Det anbefales, at de opstillede retningslinier bliver ajourført i takt med, at der indsamles et bedre erfaringsgrundlag på såvel grundvandsområdet, som for andre dele af vandkredsløbet. Mht. stoftransportmodeller vurderes den metodik, der forslås anvendt ved modellering af grundvandsstrømningen, også at kunne omfatte transportmodellering.Læs publikation