Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 11, 2001

Miljøkonsekvenser ved nedsivning af spildevand renset i økologiske renseanlæg sammenlignet med traditionel nedsivning

30-08-2001

Litteraturstudie og feltundersøgelse af 6 danske nedsivningsanlægs påvirkning af grundvandet med miljøfremmede stoffer, organisk stof, næringssalte, tungmetaller og patogener. Der findes kun få artikler om miljøfremmede stoffers nedbrydning ved nedsivning gennem jord. Miljøkonsekvenserne ved nedsivning af husspildevand er begrænsede og knytter sig til få parametre (LAS, bakterier, næringssalte) og i et begrænset nærområde. Nedsivning giver stor renseeffekt, uanset jordtype, og eventuel økologisk forrensning.

Læs publikation