Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 1/1999, 2000

Vandmiljø-99

07-03-2000

Vandmiljø-99 er den første samlede rapportering af NOVA-2003, det nationale program for overvågning af vandmiljøet 1998-2003. Del 1: "Faglig status - miljøtilstand og påvirkninger", indeholder en opgørelse af udledninger og tab af forurenende stoffer til vandmiljøet samt en beskrivelse af den resulterende miljøtilstand. I del 2: "Status og perspektiver for indsatsen for et renere vandmiljø", bliver der gjort status for opfyldelsen af reduktions- og kvalitetsmålene for vandmiljøet. Der bliver desuden peget på, hvordan der kan arbejdes videre for at sikre et renere vandmiljø.

Læs publikation