Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 14/1999, 2000

Spildevandsudledning til markdræn fra enkeltejendomme i det åbne land

17-03-2000Rapporten omfatter undersøgelser af markdræn beliggende i sand- og lerjord. Der er foretaget analyser af kvælstof (N), fosfor (P) og organisk iltforbrug (O) i markdrænene og ved udledningen i forsøg på at estimere reduktionen af NPO. Rapportens resultater kan ikke bruges til en vurdering af, hvor store reduktioner, der generelt kan regnes med ved udledning af spildevand fra enkeltejendomme til markdræn. Rapporten giver et billede af forholdene i 3 konkrete områder.Læs publikation