Miljøprojekt, 536, 2000

Phytooprensning af metaller

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

13-07-2000

The report evaluates direct (precipitation, actual evapotranspiration and temperature) and indirect (crop rotations, crop management, and pesticide use) climatic change effects on pesticide-leaching to groundwater and the aquatic environment by use of MACRO and MIKE SHE model. The analysis is based on five model pesticides:  low-dose herbicides, ordinary herbicides, strongly sorbing herbicides, fungicides and insecticides, and selected farm types (arable and dairy) for the variable saturated sandy soil (Jyndevad) and loamy soil (Faardrup). The evaluation has the aim at describing the implications of future climatic factors on pesticide leaching to groundwater as realistic as possible, based on realistic doses and parameters from MACRO setups from the Danish Pesticide Leaching Assessment Programme.

Danish translation
Rapporten evaluerer klimaændringers betydning for ændret pesticidudvaskning til grundvand og vandmiljø som følge af direkte effekter (ændret nedbør, fordampning og temperatur) og indirekte effekter på landbrugspraksis (ændret sædskifte, afgrøde rotation og pesticidanvendelse). Analysen er udført for fem model pesticider (p1-p5): lav-dosis ukrudtsmidler (herbicid – p1), ordinære ukrudtsmidler (herbicid – p2), og ukrudtsmidler som bindes stærkt i jorden (herbicid – p3), svampemidler (fungicid – p4) og midler mod insekter (insekticid – p5) baseret på modelberegninger af nutidig og fremtidigt klima ved hjælp af MACRO og MIKE SHE. Analysen er udført for udvalgte bedriftstyper (planteavl/svinebedrifter og kvægbedrifter) på sandjord (Jyndevad) og lerjord (Faardrup). Undersøgelsen har til formål at beskrive konsekvenserne af fremtidige klimaændringer for pesticidudvaskning, med udgangspunkt i realistiske doser og MACRO modelopsætninger opstillet i forbindelse med Varslingssystemet (VAP).

Læs publikation