Orientering fra Miljøstyrelsen, 6/1999, 2000

Punktkilder 1998

18-01-2000Miljøstyrelsen er fagdatacenter for punktkilder i forbindelse med det Nationale program for Overvågning af VAndmiljøet, NOVA 2003. En gang om året udarbejdes en rapport med resultaterne af overvågningen med punktkilder. Punktkilderne er renseanlæg, regnbetingede udløb, særskilte industrielle udledninger, spredt bebyggelse, ferskvandsdambrug og saltvandsbaseret fiskeopdræt. Rapporten beskriver forhold af betydning for udledningerne og angiver udledningen i 1997 af kvælstof, fosfor og organisk stof til vandmiljøet samt udviklingen siden overvågningsprogrammets start.Læs publikation