Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 7/2000

Vandmiljø-2000

01-12-2000Vandmiljø-2000 gør status for indsatsen for et renere vandmiljø i Danmark - både med hensyn til miljøtilstanden og de politiske fastsatte kvalitetsmål for grundvand, vandløb, søer og havområderne. Vandmiljø-2000 gør desuden status for hvordan det gør med reducere uønskede påvirkninger af vandmiljøet, herunder opfyldelsen af reduktionsmålene for forurenende stoffer og begrænsning af aktiviteter der påvirker vandmiljøet negativt. Endelig peger Vandmiljø-2000 på hvordan rammerne for den fremtidige forvaltning af det danske vandmiljø bliver ændret med gennemførelsen af Vandramme-direktivet i dansk lovgivning.Læs publikation