Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 5/2000

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1999

22-12-2000

Depotrådets redegørelse for 1999 til Miljø- og energiministeren giver et overblik over den samlede indsats på jordforureningsområdet pr. 31.12.99, d.v.s. indsatsen i både den offentlige og den private sektor. For forurenede grunde omfattet af affaldsdepotloven oplyser redegørelsen status for den offentlige indsats med kortlægning, undersøgelse og afværgeforanstaltninger. Indsatsen bliver efter loven prioriteret i områder med særlige drikkevandsinteresser og i boligområder. Redegørelsen præsenterer data om såkaldte nyere forureninger, der er sket i årene 1996 til 1999 og indeholder et afsnit om årsager til lukning af almene vandforsyningsboringer.

Læs publikation