Miljøprojekt, 540, 2000

Prøvetagning af porevand i umættet zone

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

11-08-2000Ofte overvurderes risikoen for, at en jordforurening påvirker grundvandsressourcen, fordi man estimerer en for stor porevæskekoncentrationen. Miljøstyrelsen har derfor iværksat dette studie af metoder til prøvetagning af porevand. Sugeceller, passive prøvetagere, vandig ekstraktion, centrifugering samt beregning efter fugacitetsprincippet vurderes at være potentielt egnede metoder over for de stoffer, for hvilke der findes grundvandskvalitetskriterier. Der kræves dog betydelig metodeudvikling