Miljøprojekt, 541, 2000

Frakturering

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

11-08-2000Frakturering er en teknik, hvor en kunstig opsprækning af lavpermeable lag skabes ved at injicere enten gas / luft (pneumatisk frakturering) eller vand / boremudder (hydraulisk frakturering) i bunden af en boring. Forskellige fraktureringsmetoder og deres anvendelse beskrives - med særlig vægt på pneumatisk og hydraulisk frakturering. Der foretages en kritisk vurdering af metodernes generelle egnethed under danske forhold suppleret med en selvstændig vurdering af mulighederne for at etablere inducerede sprækker ved hjælp af hydraulisk frakturering som del af en afværgeforanstaltning på en konkret lokalitet.Læs publikation