Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 2/2000

Depotredegørelse om affaldsdepotområdet 1998

26-04-2000Depotrådets redegørelse for 1998 til miljø- og energiministeren giver et overblik over den samlede indsats på jordforureningsområdet pr. 31. december 1998. For forurenede grunde omfattet af affaldsdepotloven gives status for kortlægning, undersøgelse og oprydning. Indsatsen prioriteres i områder med særlige drikkevandsinteresser og hvor der er boliger. Redegørelsen præsenterer data om nyere forureninger, som vedrører perioden fra 1996 til 1998 og en temaindberetning om lukning af almene vandforsyningsboringer.Læs publikation