Miljøprojekt, 450, 1999

Modelling Herbicide Use in Genetically Modified Herbicide Resistant Crops - 2

09-11-1999

I rapporten beskrives modeller, der kan anvendes til at forudsige forbruget af herbicider, hvis der indføres genetisk modificerede herbicidtolerante afgrøder. Der præsenteres modelberegninger for sædskifter med sukkerroer og med raps. Endelig gøres der kort rede for erfaringerne fra Canada, hvor der dyrkes herbicidtolerante afgrøder (især raps) på kommerciel basis.

Læs publikation