Miljøprojekt, 451, 1999

Tributyltin

23-03-1999Tributyltin har været anvendt i antibegroningsmidler til skibe siden 1950'erne. Disse midler menes at være den væsentligste kilde til udledning af TBT i miljøet, og opmærksomheden har især været rettet mod dets skadelige virkninger på vandmiljøet. TBT er tungt nedbrydeligt i sediment, og er desuden årsag til væksthæmning, sterilitet, imposex og dødelighed i en række vandorganismer. Nogle af virkningerne er konstateret ved meget lave koncentrationer. Mange lande har indført forbud mod og begrænsninger i brugen af TBT-baseret bundmaling, navnlig til små skibe, og et totalforbud er under overvejelse.Læs publikation