Miljøprojekt, 467, 1999

Restprodukters påvirkning af grund- og indvindingsvand

16-03-1999I forbindelse med udfærdigelse af en ny bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder er der opstillet en 3- dimensional model med henblik på at finde grænseværdier for acceptabel påvirkning fra restprodukter og jord. Modellen beskriver udvaskning af et modelstof, der repræsenterer metaller og salte. Med modellen beregnes opblandingsforhold for et terrænnært grundvandsmagasin under konservative betingelser. Opblandingsforholdene beregnes for forskellige scenarier, hvori der indgår veje, stier, pladser og støjvolde.Læs publikation