Vejledning fra Miljøstyrelsen, 1/1999

Rodzoneanlæg op til 30 PE

27-08-1999Denne vejledning fastsætter retningslinier for etablering, drift og vedligeholdelse af rodzoneanlæg op til og med 30 PE for almindeligt husspildevand. Desuden er de administrative retningslinier i forbindelse med etableringen af sådanne anlæg beskrevet. Vejledningen er ment som et redskab for borgere, kommunernes tekniske forvaltninger og entreprenører i forbindelse med etableringen af et rodzoneanlægLæs publikation