Miljøprojekt, 483, 1999

Afværgeteknikker for MTBE-forurenet grundvand

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

10-08-1999

I rapporten redegøres for hvilke metoder, der er til rådighed til oprensning af grundvand, der er forurenet med MTBE (Methyl Tertiær Butyl Ether). MTBE hæver benzins oktantal. Ifølge rapporten kan man under de rette omstændigheder både bruge traditionel afværgepumpning og nyere metoder som air sparging, cirkulationsboringer og stimuleret nedbrydning v.h.a. iltningsmidler til at oprense MTBE. Undersøgelsen indikerer endvidere, at man vil kunne nedbryde stoffet biologisk.

Læs publikation