Havforskning fra Miljøstyrelsen, 62, 1998

Danish Marine Environment : Has Action Improved its State?

11-09-1998

Det danske vandmiljø har gennem flere årtier været belastet med næringsstoffer. Resultatet heraf er en generel forringelse af miljøtilstanden, der har medført ukontrolleret algevækst, dårlige lysforhold for bundplanter samt udbredte iltsvind og fiskedød. I erkendelse af disse problemer blev Vandmiljøplanen vedtaget i 1987 med det formål at nedbringe belastningen og forbedre miljøtilstanden af det danske vandmiljø. I forbindelse med Vandmiljøplanen blev Havforskningsprogram 90 igangsat. I bogen gøres der rede for, hvordan Havforskningsprogram 90 har bidraget med ny viden om tilførsel, transport, omsætning og effekter af næringsstoffer i de danske farvande. De fysiske og biologiske forhold i de danske fjorde, kystvande og i de åbne danske farvande beskrives. Endvidere vurderes det, hvordan den viden, som Havforskningsprogram 90 har bidraget med, kan anvendes i forbindelse med en optimering af overvågningen af havmiljøet.

Læs publikation