Miljøprojekt, 423, 1998

Forurening og formering af mitter i Egeløkke Lung

09-10-1998Tætheden af mittelarver i den tidligere spildevandsbelastede mose Egeløkke Lung og aktiviteten af voksne mitter er undersøgt i 1996-97 ved hjælp af sedimentprøver, klækkefælder og lysfælder. Efter ca. 25 år har artssammensætningen ændret sig i takt med tilgroning af mosen; larvetætheden er nu væsentligt højere end tidligere. Høj mittebelastning på kvæg i området må forventes. En matematisk simuleringsmodel viser sammenfald mellem simulerede og observerede mitteaktivitetstoppe.Læs publikation