Vejledning fra Miljøstyrelsen, 12/1997, 1998

Selvklassificering af carcinogene, mutagene eller reproduktionstoksiske stoffer

12-03-1998

Vejledningen er udarbejdet i henhold til §7 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. Vejledningen indeholder skemaer og forklaringer til udfyldelse af disse til brug for producenters og importørers selvklassificering af kemiske stoffer, som ikke er medtaget i bekendtgørelse af listen over farlige stoffer. Diskette med skema er indlagt i vejledningen.

Læs publikation