Betænkning fra Miljøstyrelsen, 1/1998

Drikkevandsudvalgets betænkning

27-03-1998

På baggrund af en analyse af det nuværende lovgrundlag af betydning for grundvandsbeskyttelsen giver drikkevandsudvalget anbefalinger og forslag til, hvorledes beskyttelsen af den danske grundvandsressource styrkes, og den forebyggende indsats over for grundvandsforurening tilrettelægges. Betænkningen indeholder udvalgets forslag til den organisatoriske og økonomiske indretning af den fremtidige vandforsyningsstruktur.

Læs publikation