Fordeling af tungmetaller i slam på landbrugsjord

07-05-1998Rapporten beskriver sammenhængen mellem kontrolmetodik og de fastsatte grænseværdier for tungmetaller. Der er gennemført en vurdering af slam fra et repræsentativt udsnit af danske renseanlæg, og det er kortlagt, hvilke grænseværdier der kan overholdes for de enkelte tungmetaller. Undersøgelsen er gennemført med analysedata for slam fra anlæg, der i 1994 spredte slam på landbrugsjord.Læs publikation