Vejledning fra Miljøstyrelsen, 6/1997, 1998

10-års kontrol af gyllebeholdere

19-06-1998Beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand skal kontrolleres mindst hvert 10. år af autoriserede kontrollanter. På baggrund af kontrolrapporten vurderer de kommunale tilsynsmyndigheder, om beholderen fortsat opfylder kravene til styrke og tæthed. Formålet er at forebygge udsivning eller beholderbrud med deraf følgende forurening. Den administrative tilrettelæggelse af kontrollen beskrives, og der gives retningslinier for kontrollens fysiske gennemførelse.Læs publikation