Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 92/1997, 1998

Restprodukter fra røggasrensning ved affaldsforbrænding 3

19-01-1998RESTPRODUKTER FRA RØGGASRENSNING, Røggasrensningsmetoder : tør og semitør proces : våd proces; Restprodukternes fysiske egenskaber og kemiske sammensætning : fysiske egenskaber : kemisk sammensætning; Stofudvaskning fra ubehandlede restprodukter : faktorer af betydning for stofudvaskningen : resultater fra udvaskningsforsøg; PRINCIPIEL OVERSIGT OVER DISPONERINGSMULIGHEDER OG BEHANDLINGSFORMER; Nyttiggørelse vs. deponering; Behandlingsprincipper og -metoder; Disponering efter behandling; STABILISERING; Metoder til stabilisering af restprodukter fra røggasrensning : stabilisering/solidifivering med cement : kemisk stabilisering : højtemperaturbehandling; Stofudvaskning fra stabiliserede restprodukter : direkte stabiliserede, tørre og semitørre restprodukter : vaskede og cementstabiliserede, tørre og semitørre restprodukter : vitrificeret, semitørt restprodukt : alinitcement : vådprodukt; Tekniske erfaringer med stabilisering : monofill (Sverige) : NIKEM (Tyskland) : IVR metoden (Schweiz) : WES-PHixR metoden (USA) + svenske forsøg; SAPARATION AF OPLØSELIGE TUNGMETALLER OG SALTE; Vandig ekstraktion af tørre og semitørre restprodukter : erfaringer fra laboratorieforsøg med vandig ekstraktion : pilotskalaforsøg med vandig ekstraktion og stabilisering af remanensen : laboratorieforsøg med ekstraktion og kuldioxidstabilisering : erfaringer fra pilotskalaforsøg med vandig ekstraktion på AV Miljø; 3R-processen: Ekstraktion af flyveaske med surt røgvaskevand; Sambehandling af restprodukter fra våd og tør/semitør røggasrensning : symbioseprocessen : grundlæggende processer i symbiosen : ekstraktion af enkeltkomponenter : rensning af ekstraktet for indhold af tungmetaller : restprodukters udvaskningsgrad ved forskelligt pH : producerede restprodukters deponeringsegenskaber : teknisk og økonomisk vurdering af symbioseprocessen; Muligheder for oparbejdning af salte fra ekstraktionsvand/spildevand : kalciumkklorid : natriumklorid : saltsyre og gips; Kemisk ekstraktion og genvinding af metaller, RoHM-processen; Elektrokinetisk rensning af tørre og semitørre restprodukter; DEPONERING AF RESTPRODUKTER FRA RØGGASRENSNING; Definitioner og strategier : total indkapsling eller isolering : opsamling og behandling/bortledning af perkolat : kontrolleret og ukontrolleret udsivning; Praksis og erfaringer : Danmark : Holland : Frankrig : Sverige : Norge : Tyskland : USALæs publikation