Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 98/1997, 1998

Ozonlagsnedbrydende stoffer og visse drivhusgasser - 1996

16-01-1998Forbruget af ozonlagsnedbrydende stoffer samt forbruget og emissionen af visse drivhusgasser er opgjort for 1996. Forbruget af ozonlagsnedbrydende stoffer er reduceret til 105-111 ODP-tons (vægtet efter nedbrydningseffekt). Heraf udgør HCFC-er ca. 85%. Emissionen af drivhusgasserne (HFC-er, SF6, dichlormethan, trichlormethan og perfluorerede kulbrinter) er opgjort til 520.000 t CO2-ekvivalenter (vægtet efter drivhuseffekt). Heraf udgør HFC-er henholdsvis næsten 75% og SF6 ca. 25%.Læs publikation