Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 67/1997, 1998

Genanvendelse af dagrenovation med SYSTEM 2000 i Århus Kommune : Delrapport 4 : Arbejdsmiljø

05-01-1998

SYSTEM 2000 OG ARBEJDSMILJØET; INDSAMLINGSLEDDET; Støv og mikrobiologi : systemets opbygning : affaldet : beholderne : skraldebilen : arbejdshygiejniske regler og personlig hygiejne; Ergonomi : systemets organisering : beholdere og kærren : adgangsvejene; AMI's undersøgelser i relation til indsamling : "Eksponering for støv og mikroorganismer samt helbredsstatus for skraldemænd, der indsamler kildesorteret affald"; Løn og arbejdsforhold; KOMPOSTERINGSANLÆGGET; Erfaringer fra det gamle anlæg (2-strømsforsøget) : arbejdsmiljømålingerne : BST's arbejdsmiljøvurdering; Omlastestationen for grønt affald og andre initiativer i mellemperioden; "Perkolatgruppens" arbejde og konklusioner; Arbejdsmiljøtiltag på det nye anlæg : modtagesiloen : perkolattanke/opsamlingsbrønde : halmdoseringsanlæg/halmlager : reaktoren : kompostraffinering og kompostlager : biofiltreringen og anlæggets påvirkning af de omgivende anlægs arbejdsmiljø : rengøringsrutiner : sikkerhedsregler og uddannelse; Planlagte undersøgelser; SORTERINGSANLÆG FOR PAPIR OG PAP; Mikrobiologi og støv : materialets kvalitet : behandling af materialet på anlægget : de arbejdshygiejniske foranstaltninger (ventilation og personlige værnemidler) : modtagehallen : sigterummet : sorteringskabinen : bunkerrummet : ballepresserummet : lagerhallen : mandskabs- og administrationsbygningen : renholdelse af anlægget : den personlige hygiejne : AMI's udnersøgelse : "Kvalitet af returpapir og eksponering for luftforurening ved manuel papirsortering"; Ergonomi : positiv/negativ : sortering : organisering sorterearbejdspladsens indretning : den ergonomiske belastning ved rengøringsarbejdet; Øvrige forhold : frontlæssertype : støj : uddannelse; Undersøgelser på anlægget : BST's helbredsundersøgelser : BST's vurdering af ventilationsanlægget : påbud og vejledninger fra Arbejdstilsynet; KOORDINATION MELLEM PROJEKTERNE; Arbejdets tilrettelæggelse; SAMLET VURDERING I FORHOLD TIL DE OVERORDNEDE INTENTIONER; BILAG; SYSTEM 2000 - Affaldsøer på offentligt areal

Læs publikation