Vejledning fra Miljøstyrelsen, 4/1998

Håndtering af klinisk risikoaffald

17-08-1998Vejledningen omhandler anmeldelse, sortering, emballering, oplagring, indsamling, transport mv. af smitteførende affald fra den primære og den sekundære sundhedssektor. Vejledningen giver en definition af klinisk risikoaffald og orienterer om regler for klinisk risikoaffald, dvs. love, bekendtgørelser og anvisninger om affald, arbejdsmiljø, patientpleje, transport af farligt gods mv. Endvidere beskrives forholdsregler, der bør iagttages ved tilførsel af klinisk risikoaffald til forbrændingsanlæg.Læs publikation