Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 62/1997

Udviklingen i den danske vandforsyningsstruktur

08-10-1997ANALYSE AF DEN NUVÆRENDE VANDFORSYNINGSSTRUKTUR; Dataindsamling; Vurdering af datagrundlaget; Antal vandforsyningsanlæg; Vandindvinding; Invindingsboringer; Regionale forskelle i vandforsyningsstrukturen; Udvikling i forsyningsstrukturen de seneste år; Vandforbrugets fordeling på forbrugskategorier; Indvindingsoplandets placering : i forhold til land- og byområder : i forhold til områder med særlige drikkevandsinteresser; VANDTYPEINDDELING; EKSISTERENDE VANDFORSYNINGSPLANLÆGNING; Regeringens 10-punktsprogram; Amterne; Kommunerne; VANDFORBRUGSPROGNOSE; Udvikling inden for forbrugskategorier; Vandforbrug 2005; Besparelsespotientialet; DETALILSTUDIE OM PRIVATE BRØNDE OG BORINGER; Vandkalitet : uorganiske og mikrobiologiske parametre : miljøfremmede stoffer; Teknisk hygiejnisk kvalitet af private brønde og boringer; VURDERING AF FORURENINGSRISIKO; Pesticider; Organiske mikroforureninger : punktkilder : kloakker : anioniske detergenter; Nitrat; Nikkel; Samlet risiko for vandindvindingen; VURDERING AF AFHJÆLPENDE FORANSTALTNINGER; Flytning af kildepladser : sammenlægning af vandværker : udvidet rensning af grundvand; Private brønde og boringer; Indgreb over for forureningskilden; Valg af afhjælpende foranstaltning : betydningen af at se bort fra udvidet rensning; SCENARIER FOR UDVIKLING I GRUNDVANDSFORURENING : fastlagt praksis : olieforureniner er af mindre betydning : reguleret anvendelse af kvælstof : tilpasset indvinding i områder truet af nikkelforurening : renovering af private brønde og boringer; Investeringsbehov og omkostninger pr. m3; DEN FREMTIDIGE VANDFORSYNINGSSTRUKTUR; BILAG; Dataindsamling : på kommuneplan : på amsplan : på landsplan; Dataindsamling - forsyningsgrad; Beregning af enhedsomkostninger for direkte afhjælpende foranstaltninger : flytning af kildepladsen : sammenlægning af vandforsyningsanlæg : udvidet rensning; Punktkilder; Projektoplæg vedr. den danske vandforsyningsstruktur. Forventet udvikling og omkostninger. 3. juni 1996Læs publikation