Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 71/1997

Renseforanstaltninger på dambrug

27-10-1997Beskrivelse af de undersøgte dambrug : Høghøj Dambrug : Rebstrup Fiskeri : Buderupholm Dambrug; Metoder : udtagning af prøver : feltmålinger; Recipientbedømmelser; Beregninger : vandføringer : rensegrader og stoftilbageholdelse : effekter af recirkulation : belastning af renseforanstaltninger : iltforbrug i biofiltre : teoretiske produktionsbidrag for organisk stof, fosfor og kvælstof : datakontrol og validering; RESULTATER; Oversigt over dambrugenes drift i forsøgsperioden : produktionsoversigter i perioden august-november; Renseeffekter og udledninger : suspenderet stof : organisk stof, COD : organisk stof, BI5 : kvælstof, total-N : kvælstof, nitrit+nitrat-N : kvælstof, ammonium+ammoniak-N : fosfor, total-P : fosfor, ortho-fosfat : iltforbrug i biofiltre : sammenligning af det beregnede og det målte opdrætsbidrag; Effekter af recirkulering og renseforanstaltninger; Karakteristik af vandkvaliteter; Recipientforhold omkring dambrugene; Recirkulation, fodertilsætning og udledning; DISKUSSION; Driften på de 4 dambrug; Belastningen fra dambrugenes produktionsafsnit; Effekt af renseforanstaltninger; Iltforbrug i biofiltre; Effekter af recirkulering; Dambrugenes udledning; BILAG; Høghøj Dambrug; Rebstrup Fiskeri; Buderupholm Dambrug, afsnit Nord og afsnit Syd : vandkemiske forhold : fysiske forhold, vandføringer og produktionsoplysningerLæs publikation