Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 57/1997

Træbeskyttelsesmidler og imprægneret træ

25-11-1997LOVGIVNING, REGLER OG AFTALER; FORBRUG AF TRÆBESKYTTELSESMIDLER I DANMARK; Imprægneringsklasser; Trykimprægnering; Vacuumimprægnering; Overfladebehandling; PRODUKTION AF IMPRÆGNERET TRÆ I DANMARK; Spild til omgivelserne; Procesbeskrivelse, behandling af nyt træ; Procesbeskrivelse, vedligehold; IMPORT OG EKSPORT AF IMPRÆGNERET TRÆ; Varekategorier : Danmarks Statistik : modkøbsforretninger; Import af imprægneret træ 1992: træbeskyttelsesmidler i importeret træ; Eksport af imprægneret træ, 1992; Dansk imprægneringskontrol : træbeskyttelsesmidler i eksporteret træ; TAB TIL MILJØET VED BRUG OG BORTSKAFFELSE (1992); Estimering af den årlige affaldsmængde i 1992; Affaldets skæbne; Tab af aktivstoffer til miljøet i brugsfasen : trykimprægneret træ : vacuumimprægneret og overfladebehandlet træ; MASSEBALANCE; Opstilling af massebalance; Opsummering af massebalancen for imprægneret træ; Opsummering af massebalancen for aktivstoffer; UDVIKLINGSTENDENSER; Ophobning af imprægneret træ; Produktion af imprægneret træ, 1960-1992 : import/eksport af imprægneret træ, 1960-1992; MILJØ- OG SUNDHEDSVURDERING; Eksponeringsforhold; Udvælgelse af aktivstoffer; Gennemgang af stoffer : arsen : borsyre/borat : kromtrioxid : kreosot : kuprinaftenat : tributyltinnaftenat (TBTN); Sundhedsvurdering : sundhedsrisiko ved påføringsprocesser : håndtering og bearbejdning af behandlet træ : renovering og vedligeholdelse af træet : mulige indeklimaproblemer under brugen : sundhedsrisiko ved nedrivning og bortskaffelse af træet; Miljøvurdering : arsen : bor : krom : kobber : kreosot : tin : CCA; BILAG; Anvendte mængder træbeskyttelsesmidler i importeret træ : arsenholdige trykimprægneringsmidler : ikke-arsenholdige trykimprægneringsmidler : vacuumimprægneringsmidler; Anvendte mængder træbeskyttelsesmidler i eksporteret træ; Produktkatagorier, som evt. indeholder imprægneret træ; Analyserede aromatiske forbindelser i kreosotLæs publikation