Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 12/1997

Monitering af agerlandets fugle 1994 og 1995

26-03-1997Punktoptællingsmetoden; Undersøgelsesområder og materiale; Beregninger og statistiske analyser; FAKTORER AF BETYDNING FOR FUGLEBESTANDENE; Vejrforholdene; Arealanvendelsen; Pesticidforbruget; Agerlandsfuglenes bestandsudvikling 1994-95; Langsigtede bestandsudvikling; Samlede agerlandsfugleindeks: BILAG; Oversigt over optællingsruter, der er indgået i overvågningen af agerlandets fugle ved hjælp af punktoptællinger 1994 og/eller 1995; Populationssvingninger for ynglefugle 1994-1995 for hele landet : (alle biotoper) : (rent agerland); Bestandsindeks 1976-1995 for rent agerlandLæs publikation