Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 7/1997

Massestrømsanalyse for tin med særligt fokus på organotinforbindelser

07-03-1997ANVENDELSER I DANMARK; Råvarer og halvfabrikata : metallisk tin : tin i kemiske forbindelser; Anvendelse af tin som metal : loddetin : dåser og andre fortinnede produkter : kobber-tinlegeringer : andre anvendelser af metallisk tin; Anvendelse af tin i kemiske forbindelser : stabilisatorer til PVC : katalysatorer til polyurethan og silicone : imprægnering af træ : antifouling maling : anden maling og lak : glas : pesticider : andre anvendelser af organotinforbindelser : anvendelse af uorganiske forbindelser; Tin som følgestof i andre produkter : fossile brændsler : cement : jordbrugskalk, handelsgødning og foderstoffer : sandblæsningsmidler : stål; OMSÆTNING AF TIN MED AFFALDSPRODUKTER; Genanvendelse af metallisk tin : tinholdigt skrot : jern- og stålskrot; Omsætning i øvrigt med fast affald : totale årlige mængder fast affald : termisk affaldsbehandling : deponeringsaktiviteter : biologisk affaldsbehandling; Kemisk affald; Spildevand; SAMMENFATTENDE VURDERING; Forbrug af tin og organotinforbindeler i Danmark; Tilførsel af tin og organotin til omgivelser og deponi; Tinbalance for Danmark; BILAG; Koncentrationsniveauer af organotin i miljøet i Danmark samt effektkoncentrationer af di- og triorganotin; Statistiske oplysninger om produktion, import og eksport af tin og tinholdige produkter i perioden 1990-1994; Virksomheder, der er kontaktet som led i denne undersøgelse; Spørgeskema til undersøgelse vedrørende tinstabilisatorer i PVC; Tinforbindelser, som til Produktregistret er anmeldt i mængder<50kg;>Læs publikation