Gæs og svaner

Forvaltningsplan for forvaltning af trækkende bestande af gæs og svaner i relation til arternes fouragering og skader på markafgrøder