Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 37/1997

Miljørigtig projektering af udtjent industriområde i Herning

04-07-1997OVERORDNET KORTLÆGNING; Helhedsbetragtning og livscyklusperspektiv; Omdannelsesfaser; Kortlægningens resultater og miljøvurderinger : fase 1 : industriområdets fortid og situationen nu : fase 2 : industriområdets omdannelse; MILJØPROGRAM; Indledende overvejelser og proces : prioritering : politisk dimension : overordnede kortlægnings nødvendighed ? : kendte præferencestrukturer på miljøområdet : opstilling af miljømålsætninger : økonomiske forudsætninger; MILJØPLAN : miljøplanen i forhold til miljøhåndbogen : økonomiske forudsætninger : miljøplanens centrale problem : organisationsstruktur : ideen og logbøger; Miljøplan : Projekt- og miljøorganisation : overordnet aktivitets- og tidsplan; VIDEREGÅENDE KORTLÆGNINGER / MILJØVURDERINGER; Undersøgelse af jord- og grundvandskvalitet samt støj : grundvand : jord : støj; ERFARINGER MED MILJØRIGTIG PROJEKTERING : forholdet mellem bygherre og rådgiver : kortlægning i planlægnings- og programfasen : prioritering af miljøpåvirkninger : Miljømålsætninger og -mål : miljøprogram og -plan : logbøger : helhedsbetragtninger : mellem byøkologi og miljøregulering; Konklusion på DP7's problemformulering; BILAG; Skemaer for kortlægning af miljøpåvirkninger; Skematisk opstilling og redegørelse for prioriterede miljøpåvirkninger og -effektter samt virkemidler; Tegninger : erhvervsgruppering i området : virksomhedernes fremtidsplaner : lokalisering af jordforurening : emission fra bestående virksomheder : trafikbelastning : etablering og udvikling af området : ejerforhold i området : teknisk bygningsvurdering; Spørgeskema til områdets virksomheder; Bygningsvurderingsskema; Skematisk opstilling over målsætninger og mål for det kommende boligområde; Detaljeret aktivitetsoversigt; Checkliste for overordnet kortlægning af miljøpåvirkninger i planlægnings- og programfasen; Herning kommunes tilslutning til "Det Internationale Handelskammer (ICC)s Miljøcharter; LISTE OVER FIGURER; Byomdannelsesprojektets faser i forhold til DP7's planlægnings- og programfase; Forholdet mellem byomdannelsesprojektet og DP7; Tankegangen om områdelivscykler; Områdelivscykler og omdannelsesfaser; Input/outputmodel for omdannelsesfase : 1 : 2 : 3; DP7's kortlægningsproces; Bykort; Hovedaktører i planlægningsfasen; Hovedaktører i realiseringsfasen; Overordnet tidsplan; Fraflyttede og aktive virksomheder i området; LISTE OVER TABELLER; Summarisk opgørelse af bygningsarealer; Opgørelse af materialetyper fra bygninger i området; Virksomheder der overskrider støjgrænseværdierne; Byøkologi og miljøreguleringLæs publikation