Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 16/1997

Genanvendelsesanlæg i Grøften

04-07-1997Rapporten omhandler etableringen af et stationært anlæg til behandling af byggeanlægsaffald frembragt i Københavns kommune med henblik på størst mulig genanvendelse. Anlægget er opført som et mønsteranlæg, der samler danske erfaringer på området. Anlægget blev indviet 2. maj 1996 og behandler i dag årligt 600000 tons bygge- og anlægsaffald. Rapporten omhandler projektet fra konceptudvikling til projektering og etablering. Endelig indeholder rapporten en række nøgletal for behandlingsanlægget. HISTORISK RESUMÉ; Byggeaffald er andet end affald; Nye genanvendelsesinitiativer i København; Initiativ til etablering af bygningsaffaldsanlæg; Stiftelse af RGS 90; Fra Sydhavnsgade til Grøften; KALVEBOD MILJØCENTER; OPARBEJDNINGSANLÆG FOR BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD; Hvad forstås ved bygge- og anlægsaffald; Tekniske data og beskrivelser; Behandlingsanlæggets primære processer; Detailbeskrivelse af de enkelte delprocesser; Oparbejdede materialer; Knust beton : knust asfalt : knust tegl; Genbrugsstabil (beton/asfalt); Genbrugsballast (tegl/beton) MILJØFORHOLD; Miljømålsætning; Renere teknologi; TILLÆG; Fysisk oversigt over : behandlingsanlæg : anlæggene i Grøften; Ansøgning om kap. 5 godkendelse vedr. etablering af selskabet RGS 90 A/S, genbrugsanlæg i "Grøften" på Vestamager; Supplement til ansøgning om kap. 5 godkendelse;Læs publikation