Miljøprojekt, 361, 1997

Forekomst af antibiotikaresistente bakterier i akvatiske miljøer

04-07-1997Rapporten repræsenterer resultatet af et litteraturstudie og beskriver forekomsten af antibiotikaresistente bakterier og spredningen af antibiotikaresistensgener i akvatiske miljøer som spildevand, slam fra renseanlæg, recipientmiljøer og sediment. Endvidere foretages en kort, teoretisk gennemgang af spredningsmekanismerne hos bakterier samt af de anvendte metoder til bestemmelse af resistens hos bakterier.Læs publikation