Oplæg fra Miljøstyrelsen, 1997

Erhvervsaffald og udvalgte affaldsstrømme - et debatoplæg

21-07-1997

Affald - den hidtidige indsats; Erhvervsaffald - behov for et styrket indsats; Økologiske råderum;

4 VÆSENTLIGE UDFORDRINGER VED ERHVERVSAFFALDET; Store mængder; Genanvendelsen; Farligt affald; Miljøbelastende stoffer;

FORSLAG TIL INITIATIVER, MÅL OG RESULTATER; 7 indsatsområder : indsats over for brancher med farligt og miljøbelastende affald : nationale krav til håndtering af miljøbelastende affald : bedre brug af affaldsafgifter : mere aktiv brug af kapitel 5-godkendelser, grønne regnskaber og miljøstyring : bedre muligheder for afsætning af affald, etablering af affaldsbørs : styrke udviklingen af genvindingsteknologier : øget genanvendelse af forbrændingsegnet affald; Forventede resultater af de særlige initiativer;

BILAG; KATALOG OVER AFFALDSFRAKTIONER OG BRANCHER; Blybatterier; Bygge- og anlægsaffald; Dæk; Elektriske og elektroniske produkter; Emballageaffald fra erhverv; Haveaffald; Imprægneret træ; Kemiske bekæmpelsesmidler; Klinisk risikoaffald; Madaffald fra storkøkkener; Nikkel-cadmiumbatterier; Organisk industriaffald; PVC; Røggasrensningsaffald fra affaldsforbrænding; Jern og metalskrot; Slagger fra affaldsforbrænding; Slagger og flyveaske fra kulbaseret energiproduktion; Spildevandsslam; Spildolieaffald; Galvanobranchen; Grafisk branche; Støberibranchen; Tekstilbranchen;

MILJØBELASTENDE STOFFER; Arsen; Bly; Cadmium; Kobber; Krom; Kviksølv; Nikkel; Phthalater;

AKTØRER OG VIRKEMIDLER; Videngrundlaget om erhvervsaffald og behandlingsformer : mængder og sammensætning : oparbejdningsanlæg / forbrændingsanlæg; Aktørernes rolle : borgerne : handelsleddet : industrien : kommunale myndigheder : amtslige myndigheder : Miljø- og Energiministeriet : internationale organisationer; Styringsmidler : regler : afgifter : tilskudsordninger : grønne regnskaber : miljøstyring : aftaler; Handel med affald

Læs publikation