Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 52/1997

Bæredygtighed af nuværende miljøbelastning med persistente kemiske stoffer

16-07-1997

SYSTEMBESKRIVELSE; Tungmetaller i et geologisk/menneskeligt perspektiv, Systemelementer, tilførsler og transportmekanismer; BEREGNINGSMETODER OG DATABEHOV; Metodeovervejelser : generelt : overfladejord : grundvand : ferskvandsmiljøet : det marine miljø; AFPRØVNING; Nettonedbør; Overfladejord; Landbrugsjord : gennemsnitssituation : specialsituationer : skovarealer og udyrkede arealer; GRUNDVAND; Fladebelastninger : punktbelastninger; FERSKVANDSMILJØET; HAVMILJØET; ER DEN LANGSIGTEDE SITUATION REALISTISK?; BILAG; Restprodukter - mængder, karakteristika og bortskaffelsesmuligheder; RESTPRODUKTER - MÆNGDER, KARAKTERISTIKA OG BORTSKAFFELSE; Forurenet jord; Restprodukter fra biologisk affaldsbehandling; Spildevandsslam; Slagge/aske etc. fra affaldsforbrænding; Restprodukter fra kulfyrede kraftværker; Havneslam; Andet : definition og karakteristika : mængder og bortskaffelse : indhold af tungmetaller og persistente organiske stoffer; POTENTIALE FOR ANVENDELSE OG BORTSKAFFELSE; Anlægsarbejder : motorveje : mindre veje, stier o. lign. : havne og dæmninger o. lign.; Udspredning af restprodukter på jord; Deponering

Læs publikation