Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 26, 1997

Nyetablerede biotopers betydning for overvintrende bladlusprædatorer

30-01-1997

Det er undersøgt, i hvilken udstrækning en nyetableret biotop tjener som overvintringssted for polyfage biller. Det konkluderes, at allerede 1. år findes overvintrende biller i antal af samme størrelsesorden som i ældre, naturlige kantområder. I en gammel biotop (mergelgrav) fandtes større antal overvintrende biller. Dette skyldes en større andel af tæppe-, tue- og rosetdannende planter, der formodes at frembyde de bedste overvintringsbetingelser.

Læs publikation