Miljøprojekt, 345, 1997

Miljømæssig screening af emballager til mælk

22-01-1997Rapporten indeholder en miljøvurdering af de emballager, der findes til mælk i dag, nemlig 1- og 1½-liters papkartoner med gavltop samt 2-liters dunke af plast. Miljøvurderingen er udført på screeningsniveau efter livscyklusprincipper. Emballagesystemerne vurderes ud fra ressourceforbrug og miljøeffekterne: Drivhuseffekt, ozonlagsnedbrydning, forsuring, næringssaltbelastning, fotokemisk ozondannelse ("smog"), humantoksicitet via luft samt 4 affaldskategorier.Læs publikation