Vejledning fra Miljøstyrelsen, 1/1997

Støj og vibrationer fra jernbaner - 2. udgave

18-02-1997

Vejledningen omfatter primært en vurdering af, i hvilken afstand fra jernbaner ny bebyggelse bør opføres for at undgå, at støj og vibrationer fra togtrafikken medfører ulemper for beboerne. Vejledningnens anvisninger kan desuden finde anvendelse i de tilfælde, hvor myndighederne med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven griber ind over for ulemper fra jernbaneaktiviteten.

Læs publikation