Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 70/1997

Vurdering af lossepladsers overgang fra aktiv til passiv miljøbeskyttelse

12-12-1997KONTROLLEREDE LOSSEPLADSERS HISTORIE; Lokaliseringspolitik; Aktive miljøbeskyttende foranstaltninger : membraner : drænsystemer; Deponeret affald; METODE TIL VURDERING AF OVERGANG FRA AKTIVE SYSTEMER TIL PASSIVE SYSTEMER; Kriterierne for overgang fra aktive til passive systemer; Kontroversielle områder; Forudsætninger : datagrundlag : dataverificering; Gennemgang af flowprogram; PERKOLATSAMMENSÆTNING OG -UDVIKLING; Sammensætning og udvikling i perkolat : aktive foranstaltninger til påvirkning af sammensætning og udvikling i perkolat; Forureningspotentiale; GRUNDVAND OG DETS BESKYTTELSE; Grundvandsbeskyttelse; Klassificering af grundvandet; Hydrogeologiske miljøer; RECIPIENTFORHOLD; Udlederkrav; Kvalitetskrav; PERKOLATETS TRANSPORT OG FORTYNDING I GRUNDVANDET; Fortyndingsmodeller : stofflux : afstand til første betydende grundvandsskel : strømningsbetragtning; Stoftransportmodeller : endimensional transportmodel : todimensional transportmodel : følsomhedstest; UDVALGTE KONTROLLEREDE LOSSEPLADSER; Udvælgelseskriterier; Præsentaton af lokaliteter : Sandholt-Lyndelse : Vestskoven : Tandskov losseplads : Viborg losseplads; VURDERINGSMETODEN ANVENDT I PRAKSIS; Sandholt-Lyndelse; Vestskoven; Tandskov losseplads; Viborg losseplads : fortyndingsfaktor og strømningsbetragtning : overholdes udlederkrav til recipient; er der risiko for påvirkning af eksisterende grundvandsindvindinger; BILAG; Flowprogram til illustration af vurderingssystem; Oversigt over udvalgte og fravalgte lokaliteter; Skæbnen af udvalgte perkolatforureninger i grundvand. Notat udarbejdet ved Institut for Miljøteknologi på Danmarks Tekniske UniversitetLæs publikation