Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 56/1997

Økonomiske konsekvenser for landmanden af forskellige ordninger til grundvandsbeskyttelse

06-08-1997

UDBYTTEMÆSSIGE KONSEKVENSER AF FORSKELLIGE ORDNINGER; Nedsættelse af gødningsforbruget : datagrundlag : beregningsgrundlag : akkumuleret effekt af nedsat gødskning : betydning af den optimale kvælstofmængde for udbyttereduktionens størrelse herunder betydning af eftervirkning af husdyrgødning : nedsat kvælstoftilførsels indflydelse på kvaliteten af afgrøder; Betydningen af udlæg af efterafgrøder : efterafgrøder til reduktion af kvælstofudvaskning : efterafgrøde udlagt i vårsæd : udlæg i vintersæd til helsæd : udlæg i vintersæd til modenhed; Græs på flerårige græsarealer : årsagen til faldende græsproduktion : grundlaget for en stabil og ensartet planteproduktion på varige græsmarker : udbyttereduktion i 1. - 5. brugsår; Ydbytteniveau på permanente græsarealer; 20-årig udtagning af landbrugsarealer; Økonomiske konsekvenser af nedsættelse af kvælstoftildelingen med 40 pct.; Økonomiske konsekvenser af udlæg i vårbyg; Omlægning til 5-årige græsmarker; ØKONOMISKE UDBYTTER OG CASES; Dækningsbidragskalkuler; Beregningsmetoderne bag kalkulerne; Kapacitetsomkostninger - kvotesystemer; Totaløkonomi på ejendomsniveau; 20-årig udtagning af landbrugsarealer

Læs publikation