Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 63/1996, 1997

Ressourceforbrug og miljøbelastning for 3 grafiske produkter i et livscyklusperspektiv

14-04-1997

INTRODUKTION TIL LIVSCYKLUSVURDERINGER; Særlige forhold for grafiske produkter; FORMÅL OG AFGRÆNSNINGER; Formål og målgrupper; Finansierende og deltagende organisationer; Funktionelle enheder; Livscyklusforløb : faser i et livscyklusforløb : miljøpåvirkninger i livscyklusforløbet; Allokeringsprincipper; Afgrænsninger; Teknologisk niveau; Opgørelse : vurdering af data; LIVSCYKLUS; SKOVBRUG; Produktion; Ressourceforbrug og miljøbelastning; FREMSTILLING AF PAPIRMASSE; Mekanisk papirmasse; Kemisk papirmasse; FREMSTILLING AF PAPIR; Fyldstoffer, lim og farve; Efterbearbejdning; Avispapir; Papir til dybtryk og heatset; FREMSTILLING AF TRYKFARVER; Råmaterialer; Produktion af trykfarver; Råvareforbrug; Energiforbrug; Emissioner fra trykfarvefremstilling; Mulige miljøforbedringer ved trykfarvefremstilling; Fremstilling af råmaterialer til trykfarver : pigmenter : bindemidler : opløsningsmidler : additiver; Trykfarver : avisfarver : farver til dybtryk : heatset; FREMSTILLING AF TRYKPLADER TIL OFFSET TRYKNING; FREMSTILLING AF HJÆLPESTOFFER OG MATERIALER ANVENDT PÅ DE 3 GRAFISKE VIRKSOMHEDER; Dækpapir; Klister; Fremkalder; Fugtevandskoncentrat; Fikser; Engangspaller (træ); Isopropanol; Toluen; Stålbånd; MORGENPOSTEN FYENS STIFTSTIDENDE; UDE OG HJEMME; REKLAMETRYKSAG FRA DANSK HEATSET ROTATION A/S; Produktion; Ressourceforbrug og miljøbelastning; DETAILSALG; FORBRUG; SORTERING; AFFALDSBORTSKAFFELSE; Affaldsforbrænding; Deponering; Spildevandsrensning; VURDERINGER OG KONKLUSIONER; Hjælpestoffer og emissioner : vurderinger i henhold til : UMIP's metode : MUP's metode; Vandfri offset : resultater og vurderinger : brændselsforbrug, miljøeffekter, ressourceforbrug og affald pr. 1000 kg produkter; Miljøeffekter, ressourceforbrug og affald pr. årseksemplar: Miljø-, ressource- og affaldsprofiler : profiler for årseksemplarer : profiler for papirkvaliteter : profiler for pladefremstilling og trykning; Usikkerhedsforhold og følsomhedsvurderinger; Normaliseret forsuringspotentiale for : 20 kg heatset reklamer : 15,8 kg Ude og hjemme : vægtet olieforbrug for 20 kg heatset reklamer : normaliseret mængde slagge og aske for 110 kg Morgenposten; BILAG; Skovbrug; Papirmasse og papir; Trykfarver; Trykplader; Hjælpestoffer; Morgenposten Fyens Stiftstidende; Ude og Hjemme; Dansk Heatset Rotation; Affaldsbortskaffelse; Effektkategorier og -faktorer; Drivhuseffekt; Nedbrydning af ozonlaget; Fotokemisk oxidantdannelse; Forsuring; Næringssaltbelastning; Vurdering af hjælpestoffer; Kvantitativ økotoksikologisk og toksikologisk vurdering af hjælpestoffer og emissioner efter UMIP's metode : toluen : isopropanol; Sundheds- og miljøscreening efter MUP's metode; screeningprocedure for potentielle : sundhedseffekter : miljøeffekter : detaljeret vurdering af hjælpestoffer; Effektpotentialer fordelt på effektkategorier og procestrin; Normaliseringsreferencer og vægtningsfaktorer; Simuleringer af usikkerheder og følsomheder; Svanemærket

Læs publikation