Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 31/1997

Monitering af agerlandets fugle 1995 og 1996

24-04-1997Punktoptællingsmetoden; Undersøgelsesområder og materiale; Beregninger og statistiske analyser; FAKTORER AF BETYDNING FOR FUGLEBESTANDENE; Vejrforholdene; Arealanvendelsen; Pesticidforbruget; RESULTATER OG DISKUSSION; Agerlandsfuglenes bestandsudvikling 1994-95; Langsigtede bestandsudvikling; Samlede agerlandsfugleindeks; BILAG; Oversigt over optællingsruter, der er indgået i overvågningen af agerlandets fugle ved hjælp af punktoptællinger 1995 og/eller 1996; Populationssvingninger for ynglefugle 1995-1996 for hele landet : (alle biotoper) : (rent agerland); Bestandsindeks 1976-1996 for rent agerlandLæs publikation