Drivhuseffekt og klimaændringer

01-04-1997Væksten i verdens befolkning og dens ønske om materiel levestandard kræver stigende produktion af energi og fødemidler. Det medfører udslip drivhusgasser - først og fremmest kuldioxid - som gennem en forskydning af jordens varmebalance truer med at ændre densk klima. Selv om der er tale om et globalt fænomen, vil jordens forskellige områder blive påvirket vidt forskelligt. Der 4 hovedaspekter i sagen: - Vurdering af nuværende og mulige fremtidige udslip af drivhusgasser - Modelberegninger af et muligt fremtidigt klima - Undersøgelser af de mulige effekter - Vurderinger af de økonomiske og politiske konsekvenser ved såvel forsøg på at forhindre klimaændringer som på at tilpasse sig dem. Denne komplekse problemstilling behandles af Det Mellemstatslige Klimapanel (IPCC) under Verdens Meteorologiske Organisation (WMO) og De Forenede Nationers Miljøprogram (UNEP). IPCC udsendte i foråret 1996 sin anden samlede vurdering. Den generelle konklusion er fortsat, at menneskeskabte klimaændringer ikke vil kunne undgås helt, men kan opbremses, hvorved en tilpasning bliver lettere. Den foreliggende bog ser på Danmarks situation i lyset af de seneste IPCC-rapporter. Den er i visse henseender en opdatering af "Drivhuseffekt og klimaændringer - hvad kan det betyde for Danmark", som blev undsendt i 1992.Læs publikation