Redegørelse fra Miljøstyrelsen, 1/1996 ; Environmental Investigations, 1/1996

Aquatic Environment 1994

02-09-1996

Et væsentligt element i Vandmiljøplanen, som har været i kraft siden 1987, har været at nedbringe belastningen med organisk stof og næringssalte til de ferske og marine vande. I år er redegørelsen tematiseret, så der især lægges vægt på at beskrive udviklingen i belastningen fra punktkilder (renseanlæg, særskilte udledninger fra industrien, regnvandsbetingede udløb, dambrug, hav- og saltvandsdambrug, spredt bebyggelse samt klapning). Desuden gives en status for udviklingen i miljøtilstanden i grundvand, vandløb, søer og de marine områder.

Læs publikation