Vejledning fra Miljøstyrelsen, 3/1996

Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder

18-11-1996Vejledningen indeholder supplerende retningslinier for fastsættelse af støjgrænser for bestående listevirksomheder ved godkendelsesbehandlingen af disse virksomheder. I vejledningen er angivet, under hvilke omstændigheder der kan gives tillæg til de vejledende grænseværdier, herunder i særlige tilfælde tillæg over 10dB(A). I et appendix er omtalt problemstillinger, der hyppigt har været aktuelle i samspillet mellem den fysiske planlægning og behandling af sager efter miljøbeskyttelsesloven.Læs publikation