Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 16/1996

Humantoksikologiske vurderinger i forbindelse med depotindsatsen

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 82, 2007

26-03-1996MODELSCENARIER; BEREGNINGSNØGLETAL; Beregning af koncentrationer i luft; Beregning af koncentration i planter : kvalitative konklusioner : modelestimering af optagelse af kemiske stoffer i planter : eksperimentelt baseret estimering af indhold af benzo(a)pyren og tungmetaller i planter; Modelberegninger : beregning af eksponering og eksponeringsfordeling : beregning af resulterende grænseværdier; TOKSIKOLOGISKE NØGLETAL FOR DE UDVALGTE STOFFER; Bly; Cadmium; Nikkel; Benzen; Benzo(a)pyren; MODELBEREGNINGER; Bidrag fra eksponeringsveje; RISIKOVURDERING OG HÅNDTERING; BILAG; Opstilling af modelscenarier; Planters optagelse af miljøgifte fra forurenet jord; Toksikologiske profiler for hvert stof; Model for beregning af eksponering; Optagelse og grænseværdier Opstilling af kostmodelLæs publikation