Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 18/1996

Fordele og ulemper ved anvendelse af regnvand i husholdninger

25-03-1996

MILJØMÆSSIG BETYDNING; Vandforsyning : vandressourcer i Danmark : boligernes andel af vandforbruget : fordelingen af vandforbruget i boligerne : anvendelsesmuligheder for regnvand : vurdering af det samlede potentiale for udnyttelse af regnvand; Miljøbelastning : sæbebehov ved vask i regnvand; Regnvandsbetingede udledninger : beregningsmodeller : overløb fra overløbsbygværker : udledning fra separat regnvandssystem : udledning gennem renseanlæg; SUNDHEDSMÆSSIGE ASPEKTER; Mikroorganismer i regnvandsanlæg : bakterier : virus : protozoer : ormeæg : alger; Kemiske stoffer i regnvand : nedbørens indhold af kemiske stoffer : tilførsel af stoffer fra tagflader : indhold af stoffer i regnvand i samletanke; Målinger af kemiske stoffer og organismer i regnvand : kemiske stoffer : bakterier; Drikkevandsforsyning; TEKNISKE ASPEKTER; Valg af komponenter; Dimensionering af regnvandsbeholder : opsamling af regnvand : dimensionering; Lokal håndtering af regnvand; ØKONOMI; Etableringsomkostninger; Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger; Økonomiske betragtninger; BILAG; Edb-modeller; Bakterier og protozoer i regnvand; Måling af pesticider i nedbør; Indhold af stoffer og organismer i nedbør; Indhold af stoffer og organismer i afløb fra tagflader; Indhold af stoffer og organismer i regnvand i samletank; Dimensionering af beholder

Læs publikation