Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 27/1996

Fødekædeeffekter af bekæmpelsesmidler på akvatiske planter og dyr

02-05-1996MATERIALER OG METODER; Teststoffer; Testorganismer; Toksicitetstest; Analyser; Bioakkumuleringsundersøgelser; RESULTATER OG DISKUSSION; Algevæksthæmningstest; Akutte tests med dafnier; Reproduktionstests med dafnier; Lysnedbrydning; Økotoksikologisk sammenligning af dimethoat og pirimicarb; EKSTRAPOLATION FRA LABORATORIERESULTATER TIL EFFEKTER I NATURENLæs publikation